การบริหารและการบังคับบัญชา

สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน

**********
ยศ ชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

 

พ.ต.อ.ชัยยุึทธ นิลวงศ์

 

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0-1787-5130

พ.ต.ท.สมศักดิ์ นามาบ

รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-1978-0025

 

พ.ต.ท.วิสุทธิ์ ศรีคง

 

รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-1836-9814 
พ.ต.ท.ปรีชา พฤกษวานิช สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ต.ท.ธวัชชัย ดีลิ่น

พนักงานสอบสวน (สัญญาบัตร3) สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0-1797-9269
พ.ต.ต.สมศักดิ์ หนูรอด พนักงานสอบสวน(สัญญาบัตร2)สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-1-894-3848
พ.ต.ต..เฉลิม ขวดใส พนักงานสอบสวน(สัญญาบัตร1)สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 0-1895-6943
ร.ต.อ.ธงชัย เส้งรอด พนักงานสอบสวน(สัญญาบัตร1)สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-1693-0907 
ร.ต.อ.นิวัฒน์ คล้ายดวง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
0-1968-4881